X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Rok 2020 w prawie pracy. O czym nie wolno zapomnieć? cz.1

Co nas czeka w 2020 roku? Jakie zmiany w prawie pracy należy uwzględnić prowadząc sprawy kadrowe w firmie? O tym w Poradniku Kadrowym mówi nasz gość – Katarzyna Paczkowska – ekspert w zakresie prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wykładowca z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu kadr i płac. Dziś pierwsza część zmian!

Podsumowanie 2019 roku

2019 rok zapisał się w historii prawa pracy jako rok wyjątkowo wielu zmian. Zazwyczaj znaczące zmiany w prawie nadchodzą wraz z początkiem nowego roku, w tym mijającym jednak doświadczaliśmy zmian w zasadzie niemal w każdym miesiącu. W 2019 roku osoby pracujące w kadrach oraz te zajmujące się kalkulacją wynagrodzeń musiały być bardzo ostrożne i wyczulone na nowości.

Z jakimi zmianami mieliśmy do czynienia?

Zmienił się sposób prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników oraz okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, obowiązek udostępniania dokumentów na wniosek pracownika. Powstała możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, zmieniły się kilkukrotnie wytyczne dotyczące świadectw pracy, powstały zapisy uszczegółowiające przepisy dotyczące monitoringu czy mobbingu.

Majowe nowelizacje wprowadziły zmiany w prawie pracy związane z RODO a w związku z tym m.in. z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zmieniły się przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich oraz BHP.

Ogromne zmiany zaszły również w zakresie samej kalkulacji wynagrodzeń: zerowy PIT dla młodych, podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek, zmiana stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany w egzekucji wynagrodzeń.

Nie są to wszystkie zmiany jakie zaszły w 2019 roku, a i tak wydają się trudne do zapamiętania. Sądzę, że nie mniej zaskakujący będzie dla nas – kadrowych – rok 2020 r. Czego możemy się spodziewać? O czym już wiemy, a czego możemy się jedynie domyślać?

Jakie zmiany dla kadr i pracodawców przynosi rok 2020?

1. Danina Solidarnościowa

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1). Przeciętny pracownik, a nawet osoba zajmująca się na co dzień kalkulacją wynagrodzeń mogła nie zwrócić uwagi na to, że powstało nowe zobowiązanie. Nie widzimy go, ponieważ składka na ten fundusz jest częścią składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania związane z SFWON poczują jednak bardzo wyraźnie podatnicy już na początku 2020 roku.

Daninę solidarnościową, czyli tak naprawdę dodatkowy podatek, zapłacą wszystkie osoby osiągające przychód:

Nowy podatek jest naliczany w wysokości 4% podstawy, którą stanowi nadwyżka ponad kwotę 1 miliona złotych dochodów. Podatku tego nie naliczy jednak pracodawca – obowiązek naliczenia, terminowego odprowadzenia oraz wykazania w dodatkowej deklaracji (DSF-1) leży po stronie podatnika. Czas na to podatnicy mają do 30 kwietnia 2020 r.

2. Pracownicze Plany Kapitałowe

Inną zmianą, która wprawdzie weszła w życie z początkiem 2019 roku, ale która dla wielu z nas będzie nowością aż do 2021 roku są Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. (2) jako program, który w swoim założeniu ma wspierać osoby zatrudnione w tworzeniu własnego zabezpieczenia emerytalnego. Na mocy ustawy każdy podmiot zatrudniający zobligowany jest do prowadzenia PPK i do dokonywania wpłat za określone osoby zatrudnione.

Przypominamy, że nie wszyscy pracodawcy wchodzą do programu w jednym czasie – wejście zostało rozłożone na cztery etapy.

I etap

W pierwszym etapie wchodziły te podmioty, które 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób. Podmioty te, począwszy od 1 lipca 2019 r. miały za zadanie wybrać, po konsultacjach z pracownikami, Instytucję Finansową, podpisać umowę o zarządzanie a następnie umowę o prowadzenie PPK. Ostatnia z tych umów powinna zostać podpisana najpóźniej 12 listopada 2019 r.

II etap

Druga grupa pracodawców wchodzi do PPK 1 stycznia 2020 roku. Tym razem są to pracodawcy, którzy 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób. Podmioty te mogą już korzystać z doświadczenia pierwszej tury, mają bowiem przed sobą dokładnie takie sama zadania – w terminie do 24 kwietnia 2020 są zobowiązane do wybrania Instytucji Finansowej i podpisania z nią umowy o zarządzanie, aby najpóźniej 11 maja 2020 r. w imieniu swoich pracowników podpisać umowę o prowadzenie PPK i rozpocząć wpłaty na konta swoich pracowników.

III etap

Trzecia tura pracodawców wejdzie do programu również w 2020 roku – począwszy od 1 lipca 2020 r. pracodawcy, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób będą mogli podpisywać umowy o zarządzanie. Ostatecznym terminem na podpisanie przez nich tej umowy będzie 27 października 2020 r., natomiast umowa o prowadzenie musi zostać podpisana najpóźniej 10 listopada 2020 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe to ogromne przedsięwzięcie dla każdego pracodawcy. Nie można do niego podchodzić beztrosko – nie wywiązanie się z ciążących na pracodawcy obowiązków, może skutkować bardzo wysokimi karami pieniężnymi (do 1 mln złotych lub do 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok). Jeżeli więc jesteś pracodawcą, który od 2020 roku wchodzi do PPK – już teraz warto abyś zainteresował się szczegółami, lub przynajmniej odwiedził oficjalną stronę: www.mojeppk.pl

3. Minimalne wynagrodzenie

Nikogo nie dziwi fakt, że co roku zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. kwota ta dla wynagrodzeń pracowniczych wynosiła 2250 zł, w 2020 roku wzrasta do 2600 zł. Nie jest to jednak jedyna zmiana jaka jest związana z wynagrodzeniem minimalnym – ustawa z dnia 10 października 2002 (3) w artykule 6, ustęp 5 wskazuje, że przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

Ostatni punkt – dodatek za staż pracy – jest najnowszą zmianą we wspomnianej ustawie. Do 31.12.2019 roku dodatek za wysługę lat, wypłacany głównie w sferze budżetowej, był uwzględniany w płacy minimalnej, jaką pracodawca jest zobowiązany wypłacać co miesiąc pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy i pracującemu lub pozostającemu do dyspozycji pracodawcy przez pełny miesiąc.

Od stycznia 2020 roku w sposób znaczący się to zmienia. Nadal pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom wynagrodzenie nie rzadziej niż raz w miesiącu, w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wypłacanych pracownikowi w danym miesiącu, jednak z pominięciem składników wymienionych w ustępie 5 art. 6 ustawy. W wielu przypadkach zmiana ta spowoduje więc realną podwyżkę dla długoletnich pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej.

4. Minimalna stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie wyznacza ustawowy limit wynagrodzenia, który ma gwarantować pracownikom minimalny poziom wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny miesiąc zatrudnienia, natomiast osobom, które zawarły umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług – minimalny poziom wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę. Zmiana wynagrodzenia minimalnego dla pracowników skutkuje jednocześnie zmianą minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W 2020 roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi będzie 17 zł.

Warto przy okazji przypomnieć, że istnienie minimalnej stawki godzinowej nie nakłada na zleceniodawców obowiązku wpisywania tej stawki w samej umowie. Wysokość wynagrodzenia może bowiem zostać ustalona kwotowo lub w wysokości ryczałtowej. Aby jednak w takim przypadku możliwe było ustalenie czy ustawowy wymóg minimalnego wynagrodzenia został spełniony, konieczna jest ewidencja godzin pracy prowadzona i przekazywana zgodne z ustaleniem stron umowy.

Autorka: Katarzyna Paczkowska – ekspert w zakresie prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

 

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

[2] Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

[3] Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
162
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
71
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
115
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
59
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter