X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Regulamin

Regulamin realizacji szkoleń otwartych organizowanych przez
HR SENSOR Sylwia Szymańska

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki organizacji szkoleń otwartych przez firmę HR SENSOR Sylwia Szymańska, ul. Letniskowa 22, 95-020 Janówka, NIP 7261360161 na rzecz Zamawiających oraz i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających.

2. HR Sensor udostępnia Zamawiającemu niniejszy regulamin do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje regulamin przed zawarciem umowy. Regulamin jest dostępny do pobrania w formie pliku pdf podczas każdorazowej rejestracji na szkolenie na pomocą formularza na stronie https://hrsensor.pl.

§ 2 Definicje

1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie https://hrsensor.pl, zwane dalej Szkoleniem.

2. Organizator – HR SENSOR Sylwia Szymańska, siedziba: ul. Letniskowa 22, 95-020 Janówka, NIP 7261360161, biuro: ul. Piotrkowska 29 lok. 17, 90-410 Łódź.

3. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, delegująca Uczestnika szkolenia.

4. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.

5. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zamawiającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w szkoleniu.

6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zamawiającego formularz rejestracji na szkolenie, dostępny on-line na stronie https://hrsensor.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.

2. Terminy, tematy szkoleń oraz ceny umieszczane są na stronie https://hrsensor.pl w menu „Oferta”.

3. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie Zgłoszenia na wybrane szkolenie. Zgłoszenie dostępne jest na stronie https://hrsensor.pl przy poszczególnych szkoleniach.

4. Przesłanie Zgłoszenia oznacza zawarcie umowy Zamawiającego z Organizatorem na wybrane Szkolenie. Umowa zawierana jest na czas realizacji Szkolenia.

5. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia, Organizator wysyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

6. Zgłaszający może warunkowo zmienić Szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:

a. Organizator może zaproponować to samo Szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie w innym terminie.

b. Organizator może zaproponować inne Szkolenie, którego cena jest taka sama, jak cena szkolenia w Zgłoszeniu.

c. Warunkiem dokonania zmiany Szkolenia jest poinformowanie Organizatora przez Zamawiającego nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia, którego pierwotnie Zgłoszenie dotyczyło.

d. Opłata za Szkolenie, którego dotyczyło Zgłoszenie zaliczana jest na poczet nowo wybranego szkolenia.

e. Jeśli Zamawiający nie wskaże nowej daty Szkolenia, to dotychczasowa opłata jest skuteczna nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty pierwszego Zgłoszenia.

f. Po upływie 3 miesięcy od pierwszego Zgłoszenia oraz w przypadku nie wskazania przez Zamawiającego nowej daty Szkolenia, wniesiona opłata stanowi pokrycie strat poniesionych przez Organizatora.

§ 4 Zakres usługi

1. Organizator realizuje Szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej https://hrsensor.pl, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.

2. Organizator wyznacza do realizacji Szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.

3. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób na jedno Szkolenie, chyba że charakter szkolenia pozwala na większą liczbę uczestników.

4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

5. Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są z użyciem odpowiednich dla danego programu metod nauczania.

6. Uczestnik Szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.

7. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność Organizatora, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

8. Uczestnik otrzymuje aktualną agendę Szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.

9. Uczestnik po Szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

10. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.

§ 5 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za Szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń otwartych zamieszczonym na stronie https://hrsensor.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych indywidualnie Zamawiającemu.

2. Cena Szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, napoje i przekąski oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

3. Cena Szkolenia nie obejmuje noclegu, kosztów dojazdu Uczestnika oraz kosztów parkingu, o ile oferta nie stanowi inaczej.

4. Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku VAT w obowiązującej wysokości.

5. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za Szkolenie na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

6. Podstawą płatności za udział w Szkoleniu jest wystawiona przez Organizatora faktura pro–forma doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną.

7. W przypadku gdy Zamawiający nie akceptuje faktur proforma, Organizator wystawi fakturę VAT przed lub po zrealizowaniu usługi.

8. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni kalendarzowych po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana na adres wskazany w Zgłoszeniu.

9. Przesłanie dokumentów w formie elektronicznej wymaga zgody, którą Zamawiający powinien wyrazić podczas wypełniania Zgłoszenia.

10. Opłatę za Szkolenie należy wnieść na konto bankowe prowadzone w: mBank nr konta: 26 1140 2004 0000 3402 5052 2763

11. W tytule przelewu należy podać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy oraz numer faktury pro forma.

§ 6 Rezygnacja ze Szkolenia przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji ze Szkolenia bez konieczności poniesienia kosztów nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (odstąpienie od Umowy).

2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu może być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@hrsensor.pl.

3. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1 rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak Organizator może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w szkoleniu.

4. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiający wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Z uwagi na otwarty charakter szkoleń Organizator ma prawo odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej, niż 5 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Organizatora.

2. Organizator, w wypadku odwołania Szkolenia niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego na adres podany w Zgłoszeniu. Dodatkowo organizator informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie.

3. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia.

§ 8 Reklamacja usług

1. Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@hrsensor.pl lub w formie pisemnej na adres biura Organizatora 90-410 Łódź ul. Piotrkowska 29 lok.17 w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zrealizowanego Szkolenia. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, decydująca jest data stempla pocztowego.

2. Reklamacje mogą dotyczyć Szkolenia lub innych usług świadczonych przez Organizatora.

3. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacji usługi szkoleniowej oraz innych usług zawarte są w odrębnym dokumencie „Procedura reklamacyjna” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i zamieszczonym na stronie https://hrsensor.pl.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.

2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia oraz w celu prawnie usprawiedliwionych działań realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 roku do odwołania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie https://hrsensor.pl

4. Zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter