X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Reklamacja

PROCEDURA REKLAMACYJNA
usług realizowanych przez firmę HR Sensor Sylwia Szymańska

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura reklamacyjna określa warunki reklamacji szkoleń i innych usług oferowanych przez firmę HR Sensor Sylwia Szymańska, ul. Letniskowa 22, 95-020 Janówka, NIP 7261360161 (zwanej dalej HR Sensor) na rzecz Zamawiających oraz i stanowi załącznik do „Regulaminu realizacji szkoleń” dla Zamawiających.

2. Procedura reklamacyjna wprowadzona w firmie HR Sensor ma na celu dbałość o jakość realizowanych usług, w poczuciu szacunku i troski o prawa Klienta.

3. HR Sensor udostępnia Zamawiającemu niniejszą Procedurę reklamacyjną do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje tę procedurę przed zawarciem umowy.

4. Procedura reklamacyjna jest dostępny do pobrania w formie pliku pdf podczas każdorazowej rejestracji na szkolenie zamknięte za pomocą formularza na stronie https://www.hrsensor.pl oraz przy zawieraniu umów indywidualnych na szkolenia zamknięte i doradztwo.

§ 2 Zobowiązania Organizatora

Zamawiający ma prawo oczekiwać, że:

1. Zostaną spełnione założone cele usługi realizowanej przez firmę HR Sensor.

2. Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy, o ile za organizację szkolenia i innej usługi odpowiadała firma HR Sensor.

3. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień realizowanej usługi.

4. Prowadzący szkolenie oraz realizujący doradztwo, coaching przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.

5. W czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia.

6. Zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Zamawiający może złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 2 niniejszej procedury.

2. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), poczty elektronicznej na adres biuro@hrsensor.pl lub doręczona osobiście do biura firmy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 29 lok.17.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) nazwę/ imię, nazwisko i adres Zamawiającego

b) nazwę, datę i miejsce szkolenia/usługi , wobec którego zgłasza się reklamację

c) powód reklamacji

d) proponowany sposób rozwiązania sprawy.

5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 2 par.3.

7. W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 4 par.3, Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni kalendarzowych.

§ 4 Formy rekompensaty

1. Proponowane przez Organizatora formy rekompensaty szkolenia to:

a) powtórzenie szkolenia w innym terminie,

b) zniżka 10% na kolejne szkolenie,

c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.

2. Proponowane formy rekompensaty doradztwa i coachingów to:

a) dodatkowe godziny usługi dla Zamawiającego,

b) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.

3. Zamawiający składając reklamację ma prawo do zaproponowania innej formy rekompensaty, niż przedstawione w pkt.1, 2 § 3.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura reklamacyjna obowiązuje od 1 września 2019 roku do odwołania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Procedurze.

3. Aktualna treść Procedury dostępna jest zawsze na stronie https://hrsensor.pl

4. Niniejsza Procedura nie ma zastosowania, jeśli zawierana jest odrębna umowa, w której są uwzględnione zasady reklamacji.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter